Skip to content

1. UVOD

Kodeks ravnanja (v nadaljevanju KR) družbe Advisio, d.o.o. (v nadaljevanju Advisio) je namenjen spodbujanju:

 1. Dobrih in transparentnih odnosov med Advisiom in našimi strankami, zavarovalnicami s katerimi sodelujemo in ostalimi subjekti, ki delujejo v zavarovalništvu.
 2. Učinkovitosti transakcij z opisom standardov dobre prakse in opisa nivoja storitev, ki se pričakuje od Advisia in njenih zaposlenih, ki opravljajo poklicno storitev v imenu Advisia.

NA KRATKO O KODEKSU:

 1. KR so razvili strokovnjaki Advisia ob upoštevanju dobre prakse na razvitih mednarodnih zavarovalnih tržiščih. Administrator in arbiter KR je pritožbena komisija Advisia, v sledeči sestavi:
 • Predsednik komisije: neodvisni strokovnjak zavarovalništva z najmanj 10 letnimi izkušnjami v zavarovalništvu, ki ni v konfliktu interesov z družbo Advisio ali vami, d.o.o. in / ali katerimkoli zaposlenim v družbi.
 • Član: oseba, ki jo imenujete vi
 • Član: oseba, ki jo imenuje družba Advisio
 1. Kodeks se na splošno nanaša na storitve neživljenjskih kot tudi življenjskih zavarovanj. V omejenem obsegu se nanaša tudi na storitve povezane s prej omenjenimi; kot denimo obvladovanje tveganj, pregledi rizikov in nasveti za izboljševanje oz. odpravo tveganj, ovrednotenje rizikov, dogovori o financiranju zavarovalnih premij in podobno.
 2. Določi dolžnosti zaposlenih pri opravljanju storitve zavarovalnega posredništva v sklopu družbe Advisio, d.o.o.
 3. Zadolži družbo Advisio, d.o.o., da določi primerni interni postopek reševanja sporov med Advisio d.o.o. in strankami družbe.
 4. KR ne ustvarja zakonskih ali ostalih pravic med Advisio, d.o.o. in katerokoli osebo in / ali družbo. Stranke Advisia se lahko pritožijo v skladu s KR v zvezi s kakršnokoli kršitvijo relevantnih standardov in določil. Stranka lahko zahteva, da se kršitve rešujejo v skladu s KR.
 5. Družba Advisio, d.o.o. se zavezuje, da bodo pogoji KR obnovljeni in po potrebi prenovljeni vsaj na vsake 3-5 let. Pri tem se bodo upoštevali standardi z razvitih zavarovalnih tržišč v sodelovanju s predstavniki naših strank in drugih usposobljenih strokovnjakov iz zavarovalništva.

2. NAMEN KODEKSA RAVNANJA

KR je namenjen:

 1. Opisu standardov dobre prakse in nivoja storitev, ki se pričakujejo od zaposlenih Advisia
 2. Pojasnjuje, kaj morajo storiti zaposleni Advisia, da delujejo v skladu z relevantno zakonodajo
 3. Promociji informiranih in učinkovitih odnosov med Advisio in njenimi strankami, zavarovalnicami in ostalimi subjekti, ki delujejo v zavarovalništvu.
 4. Promociji učinkovitosti transakcij v katerih sodelujejo zaposleni družbe Advisio in učinkovitost storitev strankam, zavarovalnicam in ostalim subjektom, ki delujejo v zavarovalništvu.
 5. Promociji učinkovitih rešitev sporov med Advisio in njenimi strankami.
 6. Zagotovitvi sistema pregleda in nadzora za minimizacijo neskladnosti in usklajenosti s KR in visokimi standardi usklajenosti s KR za zaposlene družbe Advisio.
 7. Zagotovitvi vključenosti stranke v proces reševanja spora med Advisio in stranko ali katerokoli drugo osebo ali družbo.

KR zagotavlja izvrševanje njenih določil, zagotavljanje reda in uvedbo sankcij.

3. NAČELA KODEKSA

Cilji kodeksa bodo doseženi in določila uveljavljena ob upoštevanju sledečih določil:

 1. Zahteva po usklajenosti zaposlenih družbe Advisio s sledečimi zakonskimi določili ZZav: 217., 222. in 223. člen.
 2. Zavarovalne pogodbe in dogovori med Advisiom (in njenimi zaposlenimi) in njenimi strankami, zavarovalnicami in njihovimi predstavniki zakonskih določilih iz predhodnega odstavka.
 3. Potreba, da so stranke Advisia obveščene o KR.
 4. Potreba po promociji učinkovite konkurence in stroškovne učinkovitosti v zavarovalništvu in zagotavljanje fleksibilnosti v razvoju in izboljšanju zavarovalnih produktov in storitev za stranke Advisia.

4. KAJ IN KOGA ZAJEMA IN ŠČITI KODEKS RAVNANJA?

4.1.Kdo so člani Kodeksa?

 1. Vsi zaposleni družbe Advisio.
 2. Vsi podizvajalci Advisia, ki zagotavljajo kakršnekoli poklicne storitve v imenu in za račun Advisia.

4.2.Katere storitve so zajete v Kodeksu?

Kodeks zajema sledeče storitve, ki jih ponuja družba Advisio in njeni zaposleni:

 1. Zavarovalne storitve na področju življenskih in neživljenskih zavarovanj, vključno s storitvami katerihkoli pozavarovanj.
 2. Storitev povezanih s storitvami pod točko a) zgoraj, kot naprimer upravljanje s tveganji, pregledi rizikov in nasveti za izboljševanje oz. odpravo tveganj, ovrednotenje rizikov, dogovori o financiranju zavarovalnih premij in podobno.

4.3.Komu koristijo določila Kodeksa?

Kodeks ščiti le-stranke Advisia. To so osebe in družbe, katerim je Advisio oz. njen zaposleni zagotovil storitev opredeljeno v Kodeksu, ki je predmet pritožbe. Stranka ne pomeni zavarovalnice ali njihovih predstavnikov, zavarovalnih posrednikov ali drugih vrst posrednikov ali ponudnikov storitev. Omemba »vi« v nadaljevanju pomeni stranka Advisia.

4.4. Katere pravice zagotavlja Kodeks?

Od vseh zaposlenih je zahtevano, da se ravnajo po pravilih in določilih KR in upoštevajo izrečene sankcije, kot posledica kršitve Kodeksa Ravnanja.

Kodeks ne ustvarja nobenih pravnih ali drugih pravic med Advisiom in ostalimi osebami, razen lastnimi zaposlenimi. Advisio ne predstavlja ne vam ne katerikoli drugi osebi ali družbi, da bo delovala po Kodeksu. Za kakršnokoli kršitev standardov in določil Kodeksa, se vi lahko pritožite v okviru Kodeksa in zahtevate, da se reši v skladu z določili Kodeksa.

5. STANDARDI KODEKSA

5.1. Družba Advisio in njeni zaposleni so zavezani, k upoštevanju vsaj minimalnih standardov opravljenih storitev opredeljenih v tem KR. V nekaterih primerih, so lahko standardi višji.

5.2. Družba Advisio in njeni zaposleni bodo v povezavi s poklicno storitvijo:

 1. izpolnjevali svoje dolžnosti kompetentno, pošteno in z integriteto,
 2. izvajali stortive z razumno skrbnostjo in strokovnostjo; in
 3. upoštevali vse svoje zakonske dolžnosti, še posebej vendar pa ne omejeno na sledeče: tiste zakonske določbe, ki se nanašajo na družbo Advisio in njene zaposlene, katerim podlegamo, kot družba z licenco Agencije za zavarovalni nadzor in vezano na določila glede poklicnega nasveta, konflikta interesov in vzdrževanje pisnih ali elektronskih dokumentov.

6. KOGA ZASTOPAMO?

Običajno zastopamo vas za zagotavljane zavarovalnih storitev. V kolikor ne bi imeli namena zastopati vasvam bomo to sporočili pred ali v času zagotovitve storitve. Na primer, lahko vstopimo v dogovor z zavarovalnico, da uredimo in / ali sklenemo zavarovalne police v njihovem imenu in / ali, da zagotavljamo škodni servis in / ali poravnavo zahtevkov v njihovem imenu. V kolikor bi zastopali zavarovalnico, vas bomo o tem primerno in predhodno obvestili.

7. SKLENITEV ZAVAROVANJA

7.1. Advisio in njeni zaposleni bodo za vašo sklenitev zavarovanja:

 1. ravnali v vašem najboljšem interesu,
 2. dajali nasvet, ki ustrezno naslavlja vaše potrebe,
 3. vam pomagali pri določitvi vaših potreb po zavarovalnem kritju in ustrezno za vas sklenili zavarovalne police,
 4. hitro posredovali povpraševalno dokumentacijo zavarovalnicam,
 5. sprejeli vse razumne korake, da vam hitro zagotovijo vso raspoložljivo zavarovalno dokumentacijo, kot so zavarovalne police, podatke o polici, certifikate o kritju in dodatke k polici,
 6. vam hitro posredovali informacijo o tem, ali je kritje sprejeto, zavrnjeno, razveljavljeno ali poteklo,
 7. vam pomagali pri spremembi, zamenjavi, obnovi ali prekinitvi zavarovalnih programov / polic.
 8. v vašem imenu sprejemali vsa splošna obvestila zavarovatelja,

v kolikor vam ne sporočimo drugače ali nastopamo v imenu zavarovatelja.

7.2 V kolikor nastopamo v imenu zavarovatelja in ne v vašem imenu pri urejanju in / ali sklenitvi zavarovanja vas bomo ustrezno obvestili pred zagotavljanjem storitve. Prav tako bomo delovali v skladu z vsemi obveznostmi do katerih je zavarovaltelj zavezan v skladu z dobro prakso, kjer je to primerno za naše ravnanje.

8. STANDARDI ZA NAŠE ZASTOPNIKE IN ZAPOSLENE

8.1. Od naših zastopnikov (to so vse osebe, ki delujejo v našem imenu, vključno z zaposlenimi družbe Advisio) v postopku zagotavljanja zavarovalnih storitev zahtevamo, da:

 1. Zagotavljajo storitve kompetentno, z integriteto in poštenostjo,
 2. Ravnajo v skladu z relevantnimi zakonskimi predpisi in tem KR, in
 3. Da vam nedvoumno sporočijo, da zagotavljajo storitve v imenu Advisia in v kakšni funkciji.

8.2. Pri Advisiu bomo zagotovili, da ne bomo avtorizirali / pooblastili zastopnikov, ki vam ne bodo sposobni zagotavljati ustreznih zavarovalnih storitev.

8.3. Pri Advisiu bomo zagotovili, da bodo naši zastopniki deležni ustreznega usposabljanja, da bodo kompetentno zagotavljali zavarovalne storitve.

8.4. Pri Advisiu bomo obravnavali vse pritožbe, ki se nanašajo na ravnanja naših zastopnikov, v skladu z našimi internimi pritožbenimi postopki.

9. KONFLIKT INTERESOV

9.1. Konflikt interesov lahko nastane, v kolikor so naši interesi v nasprotju z vašimi interesi. Na primer, konflikt interesov lahko nastane v primeru, da nas pri opravljanju zavarovalne storitve za vas, plačuje zavarovatelj ali če smo lastniško povezani z zavarovateljem.

9.2. V skladu z našimi obveznostmi, imamo pri Advisiu postopke s katerimi ustrezno obvladujemo konflikte interesov. Pri zagotavljanju zavarovalnih storitev za vas, vas bomo ustrezno obvestili o kakršnihkoli materialnih konfliktih interesov, ki bi jih lahko imeli. Prav tako, bomo odgovorili na katerokoli vaše vprašanje v povezavi s konflikti interesov in našimi postopki za ustrezno obvladovanje le-teh.

10. PLAČILO NAŠIH STORITEV

10.1. Za naše storitve smo lahko plačani, kot sledi:

 1. provizija in / ali drugo nadomestilo, korist ali nagrada s strani zavarovatelja in drugih oseb vključenih v proces zagotavljanja zavarovalnih storitev,
 2. plačilo, ki ga plačate vi,
 3. kombinacija a) in b) zgoraj.

10.2. Pred zagotavljanjem naših zavarovalnih storitev vas bomo obvestili, na kakšen način bodo plačane naše storitve in ali so še kakršne koli dodatne dajatve / plačila poleg zavarovalne premije. Prav tako vas bomo obvestili o pripadajočih davkih, prispevkih in drugih morebitnih dajatvah, ki bi morebiti nastali poleg zavarovalne premije.

10.3. V kolikor se z vami ne dogovorimo drugače, bo naše plačilo provizija, ki jo plača zavarovatelj z vsakršno sklenjeno zavarovalno polico, ki jo uredimo pri Advisiu (vključno z obnovo polic ali kakršnimi koli popravki polic). Provizija je procent (%) plačane premije, ki vam je v naprej razkrit z naše strani in ki ga plača zavarovalnica. Provizija je vključena v premija navedenih na naših računih in je znesek, ki ga pri Advisiu prejmemo, ko vi plačate premijo oz. kot je morda drugače dogovorjeno z zavarovateljem.

10.4. V kolikor bi pri Advisiu imeli namen zadržati kateri koli del provizije ali plačila, ki ga plačate vi, v primeru predčasne (pred iztekom dobe zavarovanja) prekinitve zavarovanja, se bomo o tem z vami dogovorili pred sklenitvijo zavarovalnih pogodb.

10.5. Zavezujemo se, da bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja glede našega plačila, za zagotovitev popolne transparentnosti in vaše jasne obveščenosti.

11. UPRAVLJANJE Z DENARJEM

Zavezujemo se, da bomo odgovorili na vsa vprašanja, glede delovanja našega fiduciarnega računa odprtega pri SKB banki posebej za upravljanje vašega denarja namenjenega za plačilo zavarovalnih premij, davkov in drugih pripadajočih plačil. Na tem računu se zbirajo zavarovalne premije, ki nam jih plačate vi in določena plačila (predvsem zavarovalnine), ki jih plačajo zavarovatelji in jih dolgujejo vam.

12. ZAVAROVANJA SKLENJENA PRI ZAVAROVATELJIH, KI NISO REGISTRIRANI ZA OPRAVLJANJE ZAVAROVALNIH STORITEV V SLOVENIJI

Obvestili vas bomo o relevantnih tveganjih poslovanja z zavarovatelji, ki niso registrirani za opravljanje zavarovalnih storitev v Sloveniji, v skladu z ZZav. Prav tako bomo od vas zahtevali predhodno pisno odobritev, pred sklenitvijo kateregakoli zavarovanja s takšnim zavarovateljem.

13. OPRAVLJANJE POVEZANIH STORITEV

Pri Advisiu, vam lahko nudimo tudi storitve, ki so povezane z zavarovalnimi storitvami, ko so naprimer obvladovanje tveganj, pregled in ovrednotenje tveganj, ureditev financiranja premije ipd. V kolikor bi vam nudili tudi povezane storitve, vas bomo obvestili o naši vlogi pri zagotavljanju teh storitev in ustrezen način plačila za tovrstne storitve.

14. UPRAVLJANJE Z ZAVAROVALNIMI ŠKODAMI IN ZAHTEVKI

14.1. Kadar v vašem imenu urejamo zavarovalne škode in / ali zahtevke, vam bomo:

 1. Pomagali pri uveljavljanu škode ali zahtevka,
 2. Po prejemu odgovora zavarovatelja glede škode ali zahtevka, vasbomo o vsebini odgovora obvestili takoj, ko bo to razumno mogoče,
 3. Pomagali v primeru zahtevkov ali škod, ki so predmet spora ali zavrnitve s strani zavarovatelja,

razen v primerih, ko se bomo z vami dogovorili drugače kot zgoraj navedeno.

14.2. V primeru, ko upravljamo in / ali poravnavamo zahtevke ali škode v imenu zavarovatelja, bomo:

 1. Vasobvestili, delujemo v imenu zavarovatelja in ne v vašem imenu
 2. Opravljali naše storitve na strokoven, transparenten, učinkovit in pošten način,
 3. Ravnali v skladi z vsemi standardi, ki jih uporabljajo zavarovatelji, ki so relevantni za naše ravnanje.

15. ODZIV V PRIMERU NARAVNIH KATASTROF IN NESREČ

15.1. Naravne katastrofe in nesreče so široko razširjeni dogodki kot so gozdni požari, poplave, potresi, cikloni, hude nevihte, toča in plazovi, ki povzročijo veliko število zavarovalnih škod in zahtevkov

15.2. Na naravne katastrofe in nesreče se bomo odzvali pravočasno, strokovno, na praktičen in na sočuten način

15.3. Nemudoma vam bomo posredovali odziv Ministrstva za okolje in prostor RS na naravne katastrofe in nesreče.

16. REŠEVANJE PRITOŽB

16.1. V primeru pritožb glede KR, zagotavljamo interni postopek reševanja sporov in pritožb glede naših storitev, ki zagotavlja:

  1. Zagotavlja vse zakonsko predpisane standarde,
  2. Brezplačen postopek
  3. Pošteno, transparentno in pravočasno izvedbo
  4. Od nas zahteva, da:
 1. zahtevamo in upoštevamo zgolj relevantne podatke pri obravnavi pritožbe ali spora
 • nemudoma sprožimo ukrepe za odpravo ugotovljenih napak pri obravnavanju pritožb ali sporov
 1. vam omogočamo dostop do podatkov nakatere smo se zanašali pri obravnavi pritožbe ali spora
 2. vam omogočili dostop do podatkov v iii zgoraj, razen v primerih v posebnih okoliščinah kot na primer, ko bi s tem kršili katerekoli zakonske določbe (zakon o varstvu osebnih podatkov ipd.) ali bi na nas vplivalo v povezavi z pritožbo ali sporom,
 3. ne omogočimo dostopa do podatkov v iii zgoraj, navedemo razloge za to (tudi v pisni obliki v kolikor je to zahtevano) in
 • sledimo postopku opisanem spodaj

16.2. V primeru pritožbe glede naših storitev, vam bomo sporočili, na kakšen način ga nameravamo rešiti v 15. delovnih dneh, razen v sledečih primerih, kjer:

 1. so potrebne dodatne informacije, ocena ali preiskava in se vistrinjate s spremenjenim časovnim obdobjem. V kolikor se boste strinjali s sprememnjenim časovni obdobjem, vas bomo o napredku sproti obveščali
 2. bi vi ali Advisio obravnavali pritožbo kot spor in sledili postopku spodaj

16.3. V kolikor vi ne bi bili zadovoljni z našo odločitvijo ali se pritožba obravnava kot spor v smislu točke 16.2. (a) ali (b) zgoraj, bomo zadevo naslovili na vodjo reševanja sporov pri Advisio, ki bo obravnaval/a in skušal/a iskati rešitev za spor v:

 1. 15-ih delovnih dneh ali drugem časovnem obdobju dogovorjenem z vami za pridobitev informacij ali izvedbo ustrezne poizvedbe ali preiskave. V kolikor je dogovorjeno kasnejše časovno obdobje, vas bo vodja reševanja sporov pri Advisio sproti obveščal o napredku, kolikor bo to mogoče v danih razmerah
 2. Takih rokih kot jih zahtevajo zakonski predpisi

16.4. Vodja reševanja sporov pri Advisio vas bo:

 1. Pisno obvestil o odločitvi in jasnih razlogih za odločitev, in
 2. V kolikor ne bo mogoče rešiti spora z vamipo zgoraj navednih postopkih, zagotovil informacije kako lahko zaprosite za zunanjo neodvisno shemo za reševanje sporov

16.5. Pri Adviso vam bomo zagotovili informacijo o postopku reševanja pritožb in sporov, ki vam je na voljo.

17. SPREMLJANJE STANDARDOV KODEKSA RAVNANJA IN POROČANJE O KRŠITVAH

17.1. Standardi KR so spremljani s strani strokovnjakov Advisia, ki jim lahko sporočite kakršnokoli morebitno kršitev KR. Za dodatne informacije ali podporo lahko kontaktirate:

Vodja reševanja pritožb in sporov, Advisio d.o.o., Tehnološki park 22a, 1000 Ljubljana, Slovenija; ali

Telefon: +386 (0)1 2560477

Email: info@advisio.si

17.2. Vodja reševanja pritožb in sporov se lahko odloči za zavezujoče sankcije za vsako kršitev KR. Denarne kazni kot posledica kršitve niso možne.

17.3. Primeri zavezujočih sankcij, ki so lahko kršitelju naložene:

 • Od Advisia se zahteva korektivne ukrepe;
 • Od Advisia se zahteva, da izvede izredni nadzor in / ali revizijo dela in ravnanj kršitelja
 • Kršitelju se lahko izreče pisni opomin

18. INFORMIRANJE IN IZOBRAŽEVANJE

18.1. Advisio bo podpiral pobude zavarovalne industrije, ki so namenjena k zavarovalnem izobraževanju in pojasnjevanju potrošnikom in skupnosti.

18.2. Na razpolago vam nudimo:

 1. Informiranje o stanju zavarovalnega trga,
 2. Informacije, ki so vam v pomoč pri določitvi vaše potrebe po nivoju in širini zavarovalnega kritja,
 3. Informacije o zavarovalnih produktih in storitvah.

19. PREGLED IN RAZVOJ KODEKSA RAVNANJA

19.1. Formalni pregled KR se bo izvajal vsake 3-5 let. Pri izvajanju pregleda se bo Advisio posluževal standardom dobre prakse na mednarodnih zavarovalnih tržiščih, renomiranih neodvisnih zavarovalniških strokovnjakov in drugih neodvisnih strokovnjakov.

19.2. Adviso lahko KR spremeni, izda nove smernice ali pregleda v obdobju pred obdobjem navedenim v točki 19.1. zgoraj.

19.3. Katerakoli sprememba KR mora biti predhodno formalno odobrena s strani poslovodstva družbe Advisio.

Advisio | Zavarovalne rešitve |

Advisio d.o.o.
Tehnološki park 22a
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 1 25 60 477
E-pošta: info@advisio.si

Advisio d.o.o. | 2010-2024