Skip to content

Seznanitev zavarovalca z zahtevami predpisanimi z Zakonom o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15 in 9/19, ZZavar-1)

Advisio d.o.o. ima dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor (AZN) za opravljanje dejavnosti zavarovalnega posredovanja, št.: 40110-1366/10-4.
Mag. Dejan Cajhen ima dovoljenje AZN za opravljanje poslov zavarovalnega posredovanja, št.: 40110-1407/10-4.
Mag. Samo Selan ima dovoljenje AZN za opravljanje poslov zavarovalnega posredovanja, št.: 40110-0412/2013-4 .
Martin Rutar ima dovoljenje AZN za opravljanje poslov zavarovalnega posredovanja, št.: 40110-62/2021-4.
Tjaša Logar Vrh ima dovoljenje AZN za opravljanje poslov zavarovalnega posredovanja, št.: 40110-261/2022-2.

Obstoj in veljavnost  navedenih dovoljenj je mogoče preveriti v Registru zastopnikov in posrednikov, ki ga vodi AZN in je dostopen preko povezave: https://www.a-zn.si/zastopniki-in-posredniki/register-zastopnikov-posrednikov/.

Zavarovalno posredniška družba Advisio d.o.o. in njeni zavarovalni posredniki opravljajo storitve zavarovalnega posredovanja neodvisno od zavarovalnic. Pri svojem delovanju Advisio d.o.o. in njeni zavarovalni posredniki opravljajo storitve zavarovalnega posredovanja z vsemi zavarovalnicami, ki ponujajo produkte, ki ustrezajo potrebam in željam zavarovalca.

Pogodbene odnose ima Advisio d.o.o. urejene z naslednjimi zavarovalnicami: Adriatic Slovenica zavarovalna družba d.d., Ljubljanska cesta 3a, 6305 Koper; Catlin Underwriting Agencies Ltd., 20 Gracechurch street, EC3V 0BG, London, Velika Britanija; Catlin Insurance Company (UK) Ltd., 20 Gracechurch street, EC3V 0BG, London, Velika Britanija; Generali Zavarovalnica, d.d. Ljubljana, Kržičeva 3, 1000 Ljubljana; Liberty Mutual Insurance Europe Limited, 20 Fenchurch Street, EC3M 3AW, London, Velika Britanija; Liberty Managing Agency Limited, 20 Fenchurch Street, EC3M 3AW, London, Velika Britanija; QBE Insurance (Europe) Limited, Plantation Place, 30 Fenchurch Street, EC3M 3BD, London, Velika Britanija; QBE Underwriting Limited, Plantation Place, 30 Fenchurch Street, EC3M 3BD, London, Velika Britanija; Wienerstaedtische zavarovalnica, Podružnica v Ljubljani, Masarykova cesta 14, 1000 Ljubljana; Zavarovalnica Sava d.d., Cankarjeva ulica 3, 2507 Maribor; Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana, pri čemer Advisio d.o.oni obligacijsko zavezan posredovati za eno ali več zavarovalnic.

Na podlagi 545. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1) izjavljamo, da:

  • Advisio d.o.o. ali kdorkoli od zavarovalnih posrednikov, ki je v podjetju zaposlen, nima neposrednega ali posrednega deleža, ki predstavlja več kot 10% delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu zavarovalnice
  • nima nobena zavarovalnica oziroma od nje odvisna družba neposrednega ali posrednega deleža, ki predstavlja več kot 10 % delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu Advisio d.o.o.

Advisio d.o.o. izjavlja, da bo skladno s 545. členom ZZavar-1 zavarovalcu dala nasvet za sklenitev zavarovalne pogodbe na podlagi korektne in poštene analize, pri čemer bo nasvet oblikovala na podlagi primerno velikega števila zavarovalnih pogodb, dostopnih na tržišču, ki omogočajo podati priporočilo v skladu s profesionalnimi kriteriji, da bo lahko zavarovalec s sklenitvijo takšne pogodbe uresničil svoje potrebe in zahteve. Zavarovalec poleg informacije o najustreznejših zavarovalnih ponudnikih prejme tudi informacijo o kapitalski ustreznosti zavarovateljev (na podlagi javno dostopnih podatkov): S&P, spletna stran AZN.

Na podlagi 553. člena ZZavar-1 sporočamo, da Advisio d.o.o. nima nobenih pravnih ali ekonomskih povezav s katerokoli od zavarovalnic, ki lahko vplivajo na nepristranskost zavarovalnega posrednika pri izpolnjevanju katerihkoli obveznosti do zavarovalca, ki so opredeljene v 551. členu ZZavar-1.

Izvensodni postopek obravnavanja pritožb

Skladno s 579. členom ZZavar-1 in smernicami EIOPA o pritožbah, ki jih obravnavajo zavarovalni posredniki, številka EIPOA-BoS-13/164, ima Advisio d.o.o. vzpostavljen notranji postopek reševanja pritožb zavarovalcev, zavarovancev in drugih upravičencev iz zavarovanj.

Podrobne informacije izvensodnega obravnavanja pritožb je objavljen na naši spletni strani pod rubriko »Kodeks ravnanja«  in so vam dosegljive na: https://www.advisio.si/kodeks-ravnanja/.

Zaupnost in prenos podatkov

Vsa naša e-sporočila vsebujejo zaupne poslovne podatke in so namenjena izključno za uporabo posamezniku, na katerega je sporočilo naslovljeno. Ni mogoče zagotoviti, da je pošiljanje e-sporočil varno ali brez napak, kajti poslani podatki se lahko prestrežejo, poškodujejo, izgubijo, uničijo, prispejo prepozno ali nepopolno, oziroma vsebujejo viruse. Advisio d.o.o. ne sprejema odgovornosti za morebitne napake ali pomanjkljivosti v vsebini sporočila, ki se lahko pojavijo kot posledica prenosa e-sporočil.

Zavezujoča pogodba

POMEMBNO: Nihče od zaposlenih ni pooblaščen, da sklene zavezujočo pogodbo z drugo stranko po e-pošti v imenu Advisio d.o.o., brez izrecnega pisnega potrdila od vsaj enega partnerja. V takšnih primerih Advisio d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino e-sporočila ali za posledice ukrepov, ki so sprejeti na podlagi paralelnih informacij, razen če se le-te informacije pozneje pisno potrdijo.

Navajanje napačnih dejstev

Vsi pogledi ali mnenja, predstavljena v e-pošti, so izključno od avtorja e-sporočila in ne odražajo mnenje družbe. Od zaposlenih v Advisio d.o.o. se izrecno zahteva, da ne artikulirajo žaljivih izjav in ne kršijo ali posredujejo avtorske pravice oziroma ne kršijo drugih pravnih pravic skozi e-sporočila. Zato Advisio d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi s tovrstnimi sporočili. Zaposleni, ki je odgovoren za navajanje napačnih dejstev bo osebno odgovoren za škodo ali druge odgovornosti, ki izhajajo iz takšnega naslova.

OPOMBA: Če ste e-sporočilo prejeli pomotoma, zaradi napake v naslovu, napake pri prenosu sporočila ali niste pravi naslovnik, prosimo, da nas o tem obvestite s povratno pošto in nemudoma izbrišete prejeto sporočilo iz vašega sistema. Vsakršno nepooblaščeno kopiranje, razkrivanje informacij, širjenje vsebine sporočila in vsakršno dejanje oziroma posel, v povezavi z vsebino informacij v e-sporočilu izrecno prepovedano.

Dolžnost razkritja materialnih dejstev

Vsaka stranka se mora zavedati dolžnosti razkritja materialnih dejstev v zvezi z zavarovalniškimi produkti in storitvami ter posledicami kršitve le-te dolžnosti. Dolžnost razkritja po slovenski zakonodaji, je dolžnost osebe ali subjekta, da posreduje zavarovatelju/pozavarovatelju vse bistvene informacije v zvezi s tveganjem, ki se obravnava.

Stranka je primarna razkriti vsa materialna dejstva zavarovatelju/pozavarovatelju pred sklenitvijo zavarovalne police, ob nastanku sprememb, ki bi lahko vplivale na zavarovalno polico med časom pogodbenega trajanja in ob obnovi zavarovalne police (933. člen Obligacijskega zakonika).

Materialno dejstvo je dejstvo, ki lahko vpliva na presojo zavarovalnice/pozavarovalnice v svoji oceni tveganja, vključno s pogoji in ceno. Če ste v dvomih, ali je dejstvo materialno ali ne, vam priporočamo, da nam to razkrijete.

POMEMBNO: Zavarovatelj/pozavarovatelj lahko na podlagi nerazkritih materialnih dejstev prekliče zavarovalno polico v celoti.

Omejitev odgovornosti družbe Advisio d.o.o.

Družba Advisio d.o.o. v postopku preverbe obstoječih zavarovanj strank, uporablja tudi podatke, ki so ji posredovani s strani tretjih oseb (zavarovalnih posrednikov, zavarovalnic itd). Zato družba Advisio d.o.o. nikakor ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki nastane zaradi nepopolne ali neustrezne vsebine zavarovalnih polic, ki so jih posredovale tretje osebe. Družba Advisio d.o.o. prav tako ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitne napake v posredovanih dokumentih, elektronskih sporočilih ali drugih posredovanih informacijah. Obenem pa Advisio d.o.o ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno škodo, ki izhaja iz vsebine, nasveta ali drugih pravnih dejanj posredovanih s strani tretjih oseb.

Zato tudi komentarji, nasveti in druga pravna dejanja družbe Advisio d.o.o., ki izhajajo iz tega naslova niso zavezujoči, saj družba ali njeni zaposleni ne sodelujejo pri pripravi zahtev po zavarovalnih jamstvih tretjih oseb.

Advisio | Zavarovalne rešitve |

Advisio d.o.o.
Tehnološki park 22a
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 1 25 60 477
E-pošta: info@advisio.si

Advisio d.o.o. | 2010-2024